delisimunovic.com

Oporuka Barbare Peranski

Oporuka Barbare Peranski iz 1696. godine.

     V imenu Gospodina Boga Oca, Stvoritelja neba i zemlje. Sina, Otkupitela naroda človičanskoga, Duha Svetoga, Rasvititela svita. Amen

     Ja zdola potpisana buduči u zderavju i jakosti, pri dobrom razumu, spremišljavajući svita ovog nestalnost, ne znajuči vure niti hipa, kada iz ovoga svita preminuti moram, želejuči pripravno, duši moji na zveličanje, semu imetka mojemu na razlučenje ov taštamentum napraviti.

     Najprevo dušu moju Samomogučem Gospodinu Bogu Stvoritelu momu, v njegove milostive ruke, koji me je dal i stvoril, preporučam i polag toga preporučam mojemu dragom i ljublenom tovarušu, gospodinu Franc Krištoforu Delišimunoviću, rojenom Jelačiću, gospodinu baronu od Kostanjevca (da se iz duše moje za verno moje š nimi življenje zaboti nimaju), telo moje pri telu mertvom pokojnog moga dragoga gospodina oca postaviti v kapeli svetoga Antona našoj, to je to v crkvi svetičkoj; pres sakih ceremonij, o Zdravi Mariji, na moj pokoj v grob položiti me imaju, v jutro svete maše da se služe nad mertvim telom mojem za dušu moju. Zatim razlog ovakov činim: najprevo ostavljam i valujem vas moj šmuk, kojega iventar ovdi v taštamentu najti se zapečečen hoče, na oltar veliki B. D. Marije v svetičkoj crikvi, da se š nim kip B. D. Marije kinči vikvikoma; valujem i aldujem na kip B. D. Marije, da ga nigdor od onoga setoga kipa, to je to od velikoga oltara v svetičkoj crikvi, nikamor drugamo obernuti ne bude mogal niti dušah vnog manje slobode imal. Ostavljam deset falatov na cvite svitih firangov na crikvu svetičku, pol na oltar veliki B. D. Marije, a pol na našu kapelu sv. Antona. Ostavljam moju černoga baršuna halju na oltar B. D. Marije v svetičkoj crkvi, drugu, brokatastu halju na kapelu našu sv. Antona, tertu halju, aurora farbe zlatoga tabina, na Kamensko, na crikvu B. D. Marije, farbe fijoličnoga tabina halju, nju ostavljem na Kostanjevac, na crikvu B. D. Marije i svetoga Antona.

     Ostavljem gospi Jurašički, rojenoj gospi Suzani Dašić, narančnog svilnoga sukna halju i mojderc, drugi mojderc fijoličnoga tabina, terti černoga baršuna, četrti zlatoga tabina, terti černega baršuna, četrti zlatoga tabina, takaj mentenac černoga baršuna zlatimi špicama sprereman i polovicu mojega rubja sega, koja nosila jesam i koje za moju nošnju bilo. To samoju ljubav prosim naj za dobro prime gori imenuvana gospa. Tu drugu polovicu rubja i žutoga altaca halju i mojdrec, drugi mojdrec atlacni plomorant farbe, terti čerlenoga baršuna, to ostavljam gospodični Ilonki rojenoj Tunpinič. Ostavljam i segurnih činim moga dragoga gospodina vsih mojih imanjih, da segurno vživaju i ladaju sega imanja moga do te dobe, doklam živeli budu, a prodati niti založiti niti po zlu verči ni drugomu ostaviti ne budu slobodni.

     Po smerti pako nihovim, to je to moga ljubljenoga hižnoga tovaruša gospodina Franca Krištofa Delišimunovića, ostavljam i valujem moj jus berloški patrom svetičkoga kloštra vikoma, doklam kloštra potikalo bude. Tako i s tim putom da oni gori imenuvanoga kloštra patri imaju postaviti ovu šumu pinez, kako ju ja dole napisanim modušem ostavljam i razlučujem, drugač ne budu mogli k tom jušu ruke imati. Najprevo da se meluracija prečni dvora Berloga, ku šumu prečinje meluracije, polovicu da se da vbogim na špitale, a polovicu za svete maše, da se služiti imaju za dušu moju i moga gospodina i naših starih. Ostavljam dvi jezero rajnički, da se plati dug kaptulomski, jezero talirov latinske pogodbe ostavljam, koja je zadužena, ako li bi pako ja za sebe žive ta dug vtegnula platiti, tako da se ta šuma gori imenuvana na crikvu svetoga Štefana kralja v Zagrebu za vekovičnu oltariju ima dati, da se polag običaja svete maše služile budu za dušu moju i moga gospodina i naših starih. Zatim ostavljam na crikvu B. D. Marije na Bistricu četiresto rajnički, na crikvu B. D. Marije v Remetah četiristo rajnički, na Vukovinu B. D. Marije crikvu ranjčki četiristo, jastrebarsku na kloštar frančiškanarski B. D. Marije crikvu rajnčkičetiristo, na Volavje na B. D. Marije crikvu rajnčki četiristo, Mahično na B. D. marije crikvu rajnčki četiristo, Hernetiče na crikvu svetoga Martina rajnčki četiristo, na Kamensko na B. D. Marije crikvu četiristo rajnčki, Dubovac na B. D. Marije crikvu rajnčki četiristo, Zadobarje na svetoga Antona crikvu, koja je ober Tomašnice, četiristo rajnčki, pod Ozalj, na kapelu svetoga Antona i oltar B. D. Marije, četiresti rajnčki, v Dol na crikvu B. D. Marije rajnčki dvisto, na Kostanjevac na crikvu B. D. Marije i na crikvu svetoga Antona rajnčki četiristo, na kloštar svetički rajnčki petsto dest ostavlja za moju i moga dragoga gospodina dušu i naših starih.

     Gibuča takaj, pak zvun kaj je ovdi razlučeno, i pohoštvo imanja berloškog sa svimi pristojališči, kako gori tako i ovdi, ostavljam i valujem mojemu gospodinu tako kako je gori imenuvano i razlučeno, kako doli ovdi popisano i razlučeno bude, doklam živeli budu. Ako bi vtegnuli pres odvitka vmriti, tako po smerti nihovi, to je to moga gospodina, pohištvo i s gubučim dvora Berloga s jusom berloškim ostavljam i valujem svetičkoga kloštra patrom onako, kako je gori imenuvano i razlučeno, a drugači ne. Imanje Drežnik, sa simi pristojališči gibučimi i negibučimi , s pohištvom, ostavljem i valujem mojemu ljublenom hižnom tovarušu gospodinu Franc Krištofu Delišimunoviću i njihovomu ostanku, ako li bi pako pres ostanka vtegnuli vmriti ili se ostanak nihov ne othranil, ostavljam i valujem imanje Drežnik sa svim gibučim i pristoječim gospi Suzani Aurori Oršič, tako istim putom da rečena gori imenuvana gospa ima položiti dvisto rajnčki v Dol na crikvu B. D. Marije, četiristo rajnčki na Gradišče B. D. Marije, četiristo po Okič B. D. Marije, tristo rajnčki našem starom slugi Miki, ako živil bude, ako li bi pako pervo vtegnul vmreti, tako da se tih rečenih tristo rajnčki za maše ima dati, da se imaju maše služiti za one duše, koje nokogar nimaju, koji bi se iz nih spomenul. Gospodični Tunpinič, po imenu Ilonki, rajnčki sto, mojim kreščenicama Barički i  Katrički, sada pri meni budučim, takaj rajnčki pedeset; doklam guder gori imenuvana gospa Patačič Adamoviča, a rojena gospa Suzana Aurora Oršič, te gori imenuvane šume ne položi, do te dobe ne bude mogla k imanju svetičkomu ruke niti slobode imati. Kaj je dodtoji imanja piščetačkoga, moj gospodin su slobodni š nim obernuti kamo hote, i volja nihova bude. Zatim ostavljam i valujem sa onako, kako sam gori razlučila i popisala, i kako ova razlučujem, tako prosim da se razlučiti ima. ostavljam dragomu momu gospodinu srebro se, zvun dvih zlate dukate, se kako se v ivantaru najti hoče pri srebru v ladici. To včinih iz moje verne tovaruške ljubavi, koju sam sigdar suproti momu dragomu gospodinu imala.

     Zaklinjam ih z Bogom i vernostjom mojom, da se iz duše moje pozabit nimaju, kaj najberže dvi jezero maš za dušu moju prosim oberšiti imaju. Ostavljam našemu starom slugi Miki, gori imenuvanomu, za njegovu vernu službu taki po smerti mojoj ova da se imaju dati: tuliko puti imenuvanomu Miki ostavljam par volov drežničkih, takaj su na dvoru Drežničku, pedeset kupljnikov pšenice, pedeset kuplanikov žita, pedeset vider vina. Našem ključaru berloškom Ivi ostavljam par volov, koji su na dvoru Drežniku; pedeset kuplenikov pšenice, pedeset kuplenikov žita; pedeset vider vina, to ostavljam za nihovu vernu službu.

     Prosim moga dragoga i ljublenoga gospodina, da družini svoji plate komu po pravici kaj dužno bude, neka ne derže na duši svojoj i mojoj. Ovomu mojemu razlučenju i taštamentamu ostavljam turore i egzekutore, nji pervo gospodina prepušta Češkoviča, rodu i meni vazdar vufanog gospodina brata, zatim gospona oberštara Černkoci Ferenca, proseč moga vazdar vufanog gospona brata jednoga i drugoga, da ovomu momu razlučenju pravi red i mojemu skradnjemu želenju zadosta včine. Ostavljam gospodinu bratu prepuštu jednu kupu veliku s pokrovom, zvan i znutar pozlačenu, gospodinu bratu Černkociju drugu kupu veliku s pokrovom, zvan i znutar pozlačenu, proseči da ta mal dar za spominka radi za dobro prijet i obderžat imaju. Ovo vas gori imenuvana razlučena, popisana, valuvana, nje sada valujem i tverdim pred gospodinom kaptulom tako i s tim putom, ako bi prez odvitka ženskoga spola vtegnuli vmriti, i to ako bi mi gospodin Bog na dalje življenje odlučil, do drugoga moga razlučenja ili taptamentuma.

Datom Drežnik, leta 1696, dan 29. augušta.

     Barbara Sidona rojena Peranski.

Nazad

    

Zabranjeno kopiranje ©® 2007-2010 Delisimunovic Copyright  All rights reserved